Objednávky

E-shop

V sekcích dorty, zákusky nebo koláčky.

Cukrárny

Kontaktní informace na cukrárny naleznete ZDE

Telefonicky

Ostrožská Lhota: +420 572 598 703
Uherské Hradiště: +420 572 553 470

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY prodeje na www.cukrarstvibudarovi.cz

ÚVOD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Definice základních pojmů

1) prodávající – Cukrářství Budařovi, Budař Tomáš, 687 23 Ostrožská Lhota 32. IČO:72420146, DIČ:CZ8101194618

2) kupující – zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není.

a) Právní vztahy prodávajícího a kupujícího v postavení spotřebitele, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění, jakož     i předpisy souvisejícími, především pak zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

b) Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3) smlouva – kupní smlouva odpovídá tomu, co kupující vloží do virtuální krabice, provede objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.

4) zboží – cukrářské výrobky, které mohou být předmětem obchodů dle obchodních podmínek.

5) obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

PODMÍNKY NÁKUPU

1)    Před nákupem zboží je nutné vybrat jednu z našich cukráren, kde si objednávku vyzvednete. V případě že objednávka nebude vyzvednuta osobně a je domluven pravidelný závoz do Vaší prodejny zvolte jako místo odběru Ostrožskou Lhotu.

2)    Informace o výrobcích a jejich fotografie umístěné na internetových stránkách www.cukrarstvibudarovi.cz mají ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodaného zboží.

3)    V případě zájmu o nabízené zboží v internetovém obchodě:

Zákusky – vyplňte množství a vložte toto zboží do virtuální krabice.                         

Dorty – Před vložením do krabice je možné v detailu produktu objednávku dortu blíže specifikovat dle nabízených možností (volba velikosti, korpusu atd.) poté vložte toto zboží do virtuální krabice. Zboží z krabice máte možnost před odesláním objednávky odstranit, nebo měnit jeho množství. V krabici se Vám zobrazí vždy všechno objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v krabici a případně náklady na dopravu objednaného zboží.

4)    Datum a čas vyzvednutí: U objednávek je automaticky přednastaven čas vyzvednutí. Tento čas je možné si upravit dle potřeby. Pro úpravu použijte přednastaveného kalendáře, nepřepisujte ručně datum na předcházející dny než je přednastaven v případě této úpravy bude Vaše objednávka automaticky stornována. Platí pravidlo že objednávky vyzvedávané po 14.hodině jsou připravovány v dopoledních hodinách uvedeného dne. Objednávky s časem vyzvednutí do 11.00 hod jsou zpravidla připravovány přecházející pracovní den. Objednávky na víkend (sobota+neděle) jsou připravovány v pátek.  Zákazníci s domluveným pravidelným rozvozem nemusí čas upravovat dodaní zboží je přizpůsobeno rozvozovému plánu.

5)     Před odesláním objednávky je možné nastavit způsob balení pro objednané zboží.

Zákusky                                                                                                        

a) Papírové krabice – jedná se o jednorázový spotřebitelský obal. Počet krabic nelze předem přesně určit, proto je cena dopočítána dle skutečného množství použitých krabic až při expedici Vaší objednávky.                                                                     

b) Cukrářské přepravky – pro větší zakázky, svatby je možnost zapůjčit cukrářské přepravky. Při zapůjčení přepravek je účtována vratná záloha 100,- + nevratný manipulační poplatek 5,- za každou zapůjčenou přepravku. Celková cena zálohy + manipulační poplatek Vám bude připočten k objednávce při vyzvednutí dle skutečného množství použitých přepravek.

Dorty – jsou připraveny k odběru dle jejich velikosti a tvaru v papírové krabici nebo na nevratném jednorázovém podnosu.

6)    Objednávka je kompletní po vyplnění identifikačních a fakturačních údajů kupujícího. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „závazně objednat“ se považuje za Váš návrh na uzavření kupní smlouvy.

7)    Po odeslání objednávky vytvoří systém její kopii, kterou obdrží zákazník na uvedenou emailovou adresu. Po zpracování  objednávky potvrdí prodávající její přijetí případně zamítnutí druhým emailem. Teprve po obdržení této druhé zprávy lze považovat objednávku za vyřízenou a přijatou. Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

1)    Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději 5 dnů před uvedeným datem realizace. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle 572 598 703 nebo prostřednictvím emailu na adresu cukrarstvibudarovi@seznam.cz  Pro zrušení musí uvést své jméno, kontaktní údaje na které byla objednávka vytvořena, číslo objednávky, stručný popis objednaného zboží a termín učiněné objednávky. V případě platby zálohy má kupující nárok při stornování objednávky nejpozději 5 dnů před její realizací na její vrácení v plné výši. Při stornování objednávky po této lhůtě nemá povinnost prodávající kupujícímu zaplacenou zálohu vracet.

2)    Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.)

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)    Ceny výrobků – Všechny uvedené ceny na stránce www.cukrarstvibudarovi.cz jsou platné pouze pro objednávky přes internetový obchod. Cena zakoupených výrobků přímo v cukrářské prodejně, bez předchozí objednávky se může od uvedených cen na stránkách internetového obchodu lišit. Všechny ceny jsou uváděny s příslušnou sazbou DPH

2)    Ceny dortů - Cena dortu se vždy vypočítá z jeho skutečné váhy  + ceny ozdob (růžičky, číslice, marcipánové ozdoby, figurky apod.) Vzhledem k tomu, že při výrobě nelze přesně dosáhnout uvedené váhy, jsou ceny pouze orientační. Výsledná cena dortu  se obvykle pohybuje od  uváděné maximálně o  +  -  15 %

3)    Zboží je možné kupujícím uhradit následujícími způsoby:                                                 

a) v hotovosti při vyzvednutí objednávky                                                                             

b) U objednávek nad 1000,- Kč může být po zákazníkovi požadována záloha cca 20% z ceny objednávky. Zálohu je nutné zaplatit před realizací objednávky teprve po jejím uhrazení lze považovat objednávku za vyřízenou. V případě, že kupující tuto zálohu neuhradí je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a objednané zboží kupujícímu nevyrobit. Zálohu je možné uhradit na prodejně kterou jste zvolili jako místo vyzvednutí (přineste sebou kopii objednávky) nebo platebním příkazem na náš účet.  Záloha musí být zpracována a připsaná na náš účet nejpozději 5 dnů před realizací objednávky. Doplatek zaplatí kupující při vyzvednutí objednávky.

4)    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

DODACÍ PODMÍNKY

1)      Způsob a místo vyzvednutí zboží je určeno kupujícím v objednávce. Kupující se zavazuje vyzvednout objednané zboží v uvedeném dnu a čase zvoleném při vytváření objednávky.

2)      V případě pravidelných rozvozů se zavazuje prodávající dodat zboží kupujícímu na místo a v čase, který si spolu předem domluvili.

3)      Po předchozí domluvě je možné zajistit dopravu na požadované místo za podmínek, které si spolu prodávající a kupující domluví. Zpravidla je účtováno 10,- Kč/km. Účtována je cesta tam i zpět.  

4)      Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.

 

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

1)      Veškeré objednávky cukrářských výrobků dodávané Cukrářstvím Budařovi, jsou skladovány při teplotě od +4 do  max.8°C. Po předání objednaného zboží zákazníkovi, musí být tyto skladovací podmínky zachovány.

2)      V případě, že nedojde k uskladnění dodávaného zboží při těchto teplotách, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Cukrářství Budařovi zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na dodávaném zboží a zároveň není možno ani akceptovat případnou reklamaci.

3)      Poučení o skladování. Výrobky musí být skladovány při teplotě od +4 do +8°c, odděleně od surovin jiného původu z důvodů hrozby kontaminování jinými aromaty a mikroorganismy. Při nedodržení těchto skladovacích podmínek zaniká právo zákazníka na pozdější reklamace!

 

REKLAMACE A ZÁRUKA NA JAKOST

1)      Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat.

2)      Zboží je určeno k okamžité spotřebě a musí být skladováno v chladu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

3)      U potravinářského zboží typu dorty, zákusky a veškerých dalších objednávaných produktů je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1)      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2)      Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

3)      Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.

4)      Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Zvolil(a) jste místo odběru:
box0 položek v krabici
Vaše krabice je prázdná.
Celkem:
0,00

Aktuality

STÁTNÍ SVÁTEK

 

Cukrárna Ostrožská Lhota

 

28.10. 2018 NEDĚLE OTEVŘENO 

 

10 - 11:30 hodin

 

13 - 18 hodin

 

 

****************************************

 

Cukrárna Uherské Hradiště

 

28.10. 2018 neděle ZAVŘENO

 

************************

------------------------------------

 

NABÍDKA PRÁCE

 

 

 

Obsluha cukrářské prodejny OL

 

 

UKLÍZEČKA

 

 

BRIGÁDA - cukrářská prodejna

 

 

Více info v horní liště v části nabídka práce

 

-----------------------

Ckrárna Michal Budař Uherské Hradiště

přijme brigádníka-brigádnici

 

na pečení koláčků.

 

1x až 2x za týten.(čt/pá).

 

Info na tel.: 608 318 254

Rychlé kontakty

Prodejna a výrobna Ostrožská Lhota

  • Výrobna:   +420 572 598 703
  • Prodejna:  +420 608 726 980
  • 68723, Ostrožská Lhota 32

Prodejna Uherské Hradiště

  • +420 572 553 470
  • Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště

UPOZORNĚNÍ !

Telefonické objednávky a dotazy

k objednávkám, volejte prosím

v pondělí a úterý dopoledne !

 

Dorty dle vlastního návrhu musí být

objednány minimálně 3 týdny před jejich

realizací.